เข้าใจความล้ำลึกในวิสุทธิสถาน (จิตใจ)

ก่อนที่จะเปิดประตูสู่หลังผ้าม่านเพื่อเข้าไปยังอภิสุทธิสถาน (จิตวิญญาณ)

ไขความเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงพอพระทัยชีวิตคริสเตียนที่อธิษฐานและนมัสการอยู่เสมอ