ลงลึกในรายละเอียด เมื่อเข้าไปในพระวิหาร

เล็งถึงอะไรบ้างในร่างกายของมนุษย์

ศึกษาต่อใน “เปิดเผยความล้ำลึก 2 : ถอดรหัสวิหารของพระเจ้า”