“ข่าวดี”ที่ยังไม่เปลี่ยนชีวิต แท้จริงนั้น ยังไม่ใช่”ข่าวดี”

“ข่าวดี” ที่เปลี่ยนชีวิตท่านและผม

“ข่าวดี” นี้ท่านและผมสามารถส่งต่อเพื่อเป็นพรได้

ขอเชิญศึกษาเพื่อรับพร และเป็นพรด้วยกันครับ