ทุกๆ คนมีบางสิ่งที่จะให้ผู้อื่นได้

อาจเป็นสิ่งของ น้ำใจ หรืออื่นๆ

แต่สำหรับเราผู้เชื่อ เราอาจให้คำอธิษฐานเผื่อแก่ผู้อื่น

เพราะผู้ชอบธรรมอธิษฐานนั้นมีพลังและเกิดผลมาก!