อิสยาห์ 54:2
“จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไป อย่าหน่วงไว้ จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้น และเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง”

Isaiah 54:2
“Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings; do not spare; lengthen your cords, and strengthen your stakes.

ในช่วงสิ้นปี 2004 ในการนมัสการหนึ่งของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับคริสตจักรของเราว่า “เรา, พระเจ้าของเจ้าได้นำหน้าเจ้า และเราได้ไปยังอนาคตของเจ้ามาแล้ว เราได้เห็นมาแล้ว และเราขอประกาศว่าอนาคตนั้นดีจริงๆ”

At the end of 2004, during one of our services, the Lord told our church this: “I your God have gone ahead of you and I have already been to your future. I have seen it. And I declare that it is good.”

แม้ว่าถ้อยคำเหล่านี้จะเผยผ่านผมในคริสตจักรของเรา แต่ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เฉพาะคริสตจักรของเราเท่านั้น แต่สำหรับทุกๆ คนในพระกายของพระคริสต์ด้วย

Although this word was given through me to our church, I believe that it is not only for our church, but also for every member of the body of Christ.

ผมขอบอกท่านว่า เมื่อพระเจ้าประกาศว่าอนาคตของท่านนั้นดี มันก็จะดีอย่างนั้นจริงๆ และมันจะเต็มไปด้วยวันดีดีอันแสนอัศจรรย์มากมาย!

I tell you, when God declares your future good, it will be good! It will be filled with many wonderfully good days!

ดังนั้น ท่านจะทำอย่างไรเมื่อพระเจ้าบอกท่านว่าท่านจะมีอนาคตที่ดีและเต็มไปด้วยพระพรมากมาย? ท่านก็จะเตรียมพร้อมสำหรับมัน! หรือในอีกนัยยะหนึ่งก็คือ ก่อนที่พระพรจะมา ก่อนที่การเพิ่มพูนจะมาถึง พระองค์ปรารถนาให้ท่านขยายพื้นที่เต็นท์ของท่าน และยืดม่านเต็นท์ที่อาศัยของท่านออกไป!

So what do you do when the Lord tells you that you are going to have a good future loaded with His blessings? You prepare for it! In other words, before the blessings come, before the increase comes, He wants you to enlarge the place of your tent and stretch forth the curtains of your dwellings.

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเชื่อพระเจ้าว่าท่านจะมีลูก ก็จงเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงทารก และเตรียมพร้อมสำหรับห้องเด็กน้อย ความเป็นจริงแล้ว จงเตรียมพร้อมที่จะมีลูกมากกว่าหนึ่งคน จงเริ่มมองหาสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับครอบครัวของท่าน เพราะพระเจ้าตรัสว่า “จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น และยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไป อย่าหน่วงไว้ จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้น และเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มั่นคง” จงเตรียมพร้อมสำหรับการขยับขยาย!

For example, if you are believing God for a child, start reading books on babies and preparing the baby’s room. In fact, prepare to have more than one child. Start looking for a bigger place for your family for God says, “Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings; do not spare; lengthen your cords, and strengthen your stakes.” Get ready for expansion!

สหายที่รัก พระเจ้าปรารถนาให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อม และคาดหวังความโปรดปรานและการเพิ่มพูนในวันข้างหน้า “เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์ และจะให้มีคนอาศัยในเมืองร้าง” (อิสยาห์ 54:3)

My friend, God wants you to get ready, and expect such favor and increase in the days ahead that “you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations, and make the desolate cities inhabited”. (Isaiah 54:3)

เพราะว่าพระเจ้าทรงประกาศว่าอนาคตของท่านนั้นดี ดังนั้นจงรู้เถิดว่าท่านยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าในวันนี้ จงคาดหวังสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับท่าน จงคาดหวังที่จะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือท่านและครอบครัวของท่าน จงคาดหวังพระพรและการเพิ่มพูนของพระเจ้า จงคาดหวังวันดีๆ มากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน!

Because God has declared your future good, know that you stand on favor ground today. Expect good things to happen to you. Expect to see the favor of God on you and your family. Expect the blessings and increase of the Lord. Expect many good days to show up in your life!

ข้อคิดสำหรับวันนี้
จงเตรียมพร้อมที่จะขยับขยาย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไปยังอนาคตของท่านมาแล้ว และทรงประกาศว่าอนาคตของท่านนั้นดี!

Thought For The Day
Get ready for expansion because the Lord has been to your future and He declares that it is good!

ที่มา : https://www.josephprince.org/blog/daily-grace-inspirations/god-has-seen-your-future-and-it-is-good