ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว

สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!! (2 โครินธ์ 5:17 THSV11)

เราได้รับการถูกสร้างใหม่ ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

และโดยความเชื่อนี้นี่เอง ทำให้เราได้รับความโปรดปรานที่เราไม่สมควรได้รับ…