วันลบบาป ตามปฏิทินฮีบรูปี 5778

  • เหตุใดพระเจ้าจึงบัญชาโมเสสและอิสราเอลให้ถือเทศกาลนี้ตลอดชั่วชาติพันธุ์
  • เทศกาลวันลบบาป มีส่วนอย่างไรกับผู้เชื่อคริสเตียน
  • และทำไมพระเจ้าจึงต้องนัดหมายเวลานี้ไว้เพื่อประชากรของพระองค์